Wybierz: £ $ PLN
MENU

Regulamin

§1

Właścicielem Sklepu jest:
BLACKMANIA Waldemar Juszczuk
Chabrowa 14b/43
44-210 ​​Rybnik
NIP: 6420005065
Adres email:
dalej zwanym Sprzedawcą
2. Na podstawie niniejszego regulaminu (zwany dalej Regulaminem) sklep internetowy pod adresem podstawygumowe.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
3. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Klientem (zwany dalej Klientem) może być:
● Osoba fizyczna pełnoletnia prowadząca działalność gospodarczą, zamieszkała na
terenie Polski lub Unii Europejskiej.
● Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
upoważniona do podejmowania decyzji za ten podmiot.
● Pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych i zamieszkuje
na terenie Polski lub Unii Europejskiej.
● Osoba niepełnoletnia, która działa za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
5. Konsumentem (zwany dalej Konsumentem) zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) jest osoba fizyczna składająca zamówienie w Sklepie, a tym samym dokonująca czynności prawnej niezwią zanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową .
6. Klient może zamówić dostępne w sklepie rzeczy ruchome (zwane dalej Towarem), które są przedmiotem umowy sprzedaży między Sklepem a Klientem.
7. W Sklepie sprzedawane są towary nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych. Towary z widocznymi wadami lub śladami użytkowania są w sklepie oznaczone w widoczny sposób. Obowiązujące przepisy prawa określają odpowiedzialność za wady, w tym art. 12 ust. 1 pkt 13, ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014. poz. 827 z późn. zm.) oraz art. 5561-5563 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964. nr 16, poz. 93 z późn. zm.
8. Ceny Towarów podane w Sklepie są cenami brutto, zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.
9. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
10. Zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 z późn. zm.) konsumentem (zwany dalej Konsumentem) jest osoba fizyczna dokonująca ze sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą

§2

Aby złożyć poprawne zamówienie w Sklepie Klient musi:
a) Dodać Towar do koszyka.
b) Przejść do koszyka.
c) Wybrać sposób dostawy.
d) Podać dane niezbędne do weryfikacji Klienta i odbioru Towaru.
2. Sklep potwierdzi otrzymanie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. Wiadomość e-mail będzie zawierała podsumowanie danych Klienta i podsumowanie zamówionego Towaru.
3. Jeśli podane przez Klienta dane są niepełne lub błędne, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu skorygowania ewentualnych błędów i braków.
4. Klient składając zamówienie składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranych Towarów.
5. Wiążąca dla obu stron jest informacja zamieszczona na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w chwili składania Zamówienia.
6. Po złożeniu zamówienia zostanie ono zweryfikowane przez Sklep. Następnie Sklep prześle Klientowi na adres e-mail informację o przyjęciu zamówienia, które oznacza oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jej wysłania zostaje zawarta umowa sprzedaży.

§3

Sklep wysyła zamówiony Towar za pośrednictwem firm kurierskich. Zgodnie z art. 545 par 2 kodeksu cywilnego w razie przesłania towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyję ty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

§4

Klienci mają dokonania płatności płatności przelewem lub przekazem bankowym na wskazany rachunek bankowy.
2. Koszty wysyłki są wyszczególnione w podsumowaniu zamówienia.
3. Zapłata za towar i przesyłkę jest wymagana w celu wysłania towaru.
4. Klient musi zapłacić pełną wartość zamówienia, niezależnie od sposobu zapłaty lub dostawy.
5. Sklep poinformuje klienta, jeśli ten nie dokona zapłaty w ciągu 7 dni roboczych i wyznaczy ostateczny termin płatności. Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli należność nie zostanie uregulowana w określonym terminie.
6. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Sklepu.

§5

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn.
2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Do złożenia oświadczenia można użyć dowolnej formy, np.:
a) Formularza zwrotu od umowy z Załącznika nr 1
b) Poczty e-mail na adres:
3. Konsument zwraca Towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na własny koszt. w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Sklep dokona zwrotu środków. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Sklep dokonuje zwrotu środków pieniężnych przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. W przypadku płatności w których zwrot jest niemożliwy, zwrot środków dokonywany jest na rachunek bankowy Konsumenta.
5. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np. koszty opakowania i wysyłki).
6. W przypadku, gdy Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie zwraca Konsumentowi/Przedsiębiorcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci Konsumentowi jedynie koszt dostawy w najniższej cenie.
7. Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy:
a) Gdy przedmiotem umowy jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Produkty takie są w sklepie oznaczone i charakteryzują się takimi zwrotami jak "indywidualny", "personalizowany".
b) Gdy przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu są nierozłącznie połączone z innymi Towarami.
c) W przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest towar łatwo psujący się lub z krótkotrwałą datą ważności.
d) W przypadku świadczenia usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że nie będzie mógł już skorzystać z prawa odstąpienia od umowy.
e) W przypadku dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminudo odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia odumowy.
f) W przypadku, gdy przedmiot świadczenia dotyczy Towarów, które zostały dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, a po otwarciu produkt nie może być ponownie wykorzystany ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne. Jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, Towar nie podlega zwrotowi.
8. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, umowy nie uważa się za zawartą, jeżeli odstąpiono od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

§6

Wszelkie reklamacje dotyczące usług oferowanych przez Sklep należy kierować na adresy wymienione w paragrafie 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu podając następujące dane: imię, nazwisko, nazwa, adres, data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data wykrycia wady, rodzaj wady, roszczenie, potwierdzenie istnienia wady w chwili wydania rzeczy, dane kontaktowe (email), oraz ewentualne zdjęcia i inne informację mogące mieć wpływ na proces reklamacji.
2. Odpowiedzialność Sklepu wobec Konsumenta wynika z przepisów o rękojmi, które reguluje ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) przez okres 24 miesięcy.
3. Jeśli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może odesłać Towar do Sklepu wraz z opisem niezgodności.
4. W załączniku nr 2 znajduje się wzór formularza reklamacyjnego.
5. W ciągu 14 dni Sklep ustosunkuje się do reklamacji konsumenta z opisem i wyjaśnieniem niezgodności Towaru z umową.
6. W przypadku wystąpienia wady, Konsument może żądać od Sklepu (w ramach rękojmi):
● Odstąpienia od umowy, jeśli wada jest istotna.
● Wymiany Towaru na fabrycznie nowy.
● Obniżenia ceny Towaru.
● Naprawy Towaru.
W ciągu 14 dni od otrzymania żądania Sklep ustosunkuje się do zapytań Konsumenta. Przy rozpatrywaniu żądania Konsumenta Sklep weźmie pod uwagę następujące okoliczności:
● Łatwość i szybkość, z jaką towar może zostać wymieniony lub naprawiony.
● Czy towar był wcześniej reklamowany.
● Rodzaj wady, czy jest ona istotna czy nieistotna.
7. Sklep może odmówić wymiany lub naprawy Towaru na życzenie Konsumenta, jeżeli wymiana lub naprawa nie jest możliwa lub byłaby zbyt kosztowna. W takich przypadkach Sklep zaproponuje alternatywne rozwiązanie.
8. Pozasądowe dochodzenie roszczeń i postępowanie reklamacyjne jest dostępne dla każdego Konsumenta. Konsument może złożyć skargę w celu skorzystania z możliwości polubownego
rozstrzygania sporów dotyczących zakupów internetowych:
● za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, lista dostępna jest na stronie:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
● za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
● Ze względu na lokalizację Sklepu sprawa może zostać skierowana bezpośrednio do Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice
https://katowice.wiih.gov.pl/index.php?c=page&id=61
Obowiązujące przepisy prawa, które mają zastosowanie do sporów konsumenckich (w szczególności ustawa z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) określają tryb postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów.
9. W przypadku kiedy Klient nie jest Konsumentem na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§7

1. Sprzedający zapewnia dostęp do Sklepu internetowego każdego dnia przez całą dobę, z zastrzeżeniem prawa do ograniczenia dostępu do niego w celu usunięcia awarii bądź poprawy jego funkcjonalności.
2. Sklep oferuje następujące usługi drogą elektroniczną, m.in.:
a) Kontakt za pomocą formularza.
b) Okresowe wysyłanie wiadomości za pośrednictwem newslettera.
c) Polecanie produktów znajomym.
d) Rejestracja, logowanie i zarządzanie Kontem Klienta.
3. W przypadku stwierdzenia przez Sklep działań na jego szkodę lub naruszających Regulamin, Sklep może zablokować, ograniczyć lub usunąć dostęp Klienta do usług opisanych w ust. 2. O zablokowaniu lub ograniczeniu dostępu Sklep poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w formularzu.

§8

Sklep przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób opisany w Polityce Prywatności.

§9

W celu poprawnego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
● Akceptacja korzystania z funkcjonalnych plików cookie.
● Aktywne konto poczty elektronicznej (konto e-mail).
● Włączona obsługa JavaScript.
● Urządzenie końcowe (np. komputer, tablet lub smartfon z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową, np. Internet Explorer. Mozilla Firefox. Opera. Safari.

§10

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na Stronie Internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może być modyfikowany.
3. Zmiany Regulaminu będą również zamieszczane na Stronie Internetowej Sklepu.
4. Klient będzie otrzymywał informacje o wszelkich zmianach Regulaminu na adres e-mail podany w ustawieniach swojego konta.
5. Po upływie 14 dni od ich opublikowania, zmiany Regulaminu będą obowiązywać po ich opublikowaniu na stronie Sklepu.
6. W przypadku posiadania przez Klienta konta na Stronie Internetowej Sklepu, Sklep będzie uznawał, że Klient zaakceptował zmiany Regulaminu jeśli ten nie usunął konta Klienta.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.


Załącznik nr 1
pobierz w wersji PDF

Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
BLACKMANIA Waldemar Juszczuk
Chabrowa 14b/43
44-210 Rybnik

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży stępujących rzeczy(*)/umowy
dostawy następujących rzeczy(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ...................................

Imię i nazwisko konsumenta: ...................................

Adres konsumenta: ...................................

Podpis konsumenta (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ...................................

Data: ...................................

(*) Niepotrzebne skreślić.


Załącznik nr 2
pobierz w wersji PDF

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego
(wypełniony formularz odeślij wraz z towarem, oraz kopią dowodu sprzedaży)

Zgłoszenie gwarancyjne/pogwarancyjne(*)

IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA FIRMY: ...................................

ADRES: ...................................

NIP: ...................................

TELEFON KONTAKTOWY: ...................................

ADRES E-MAIL: ...................................

NUMER FAKTURY/PARAGONU(*): ...................................

Nazwa towaru: ...................................

Data nabycia: ...................................

Numer seryjny (jeśli istnieje): ...................................

Powód reklamacji (opis uszkodzenia): ...................................

Data oraz czytelny podpis: ...................................

(*) Niepotrzebne skreślić